Polemika

V článku Malý zlínský ráj ( Česká hlava - Svět vědy, ročník I, číslo 9/2003, str. 29-31) se pan prof. MUDr. L. Pilka DrSc. podělil s čtenáři nejenom o svůj životní příběh, nezdolný optimismus, názory vědce světového formátu, ale i skromnost a lidskou dobrotu, která je vlastní jenom velikánům. Tím nejkrásnějším posláním člověka je pomáhat druhým. Pan profesor se svým týmem napravuje selhání přírody a naplňuje tak smysl i poslání rodiny. Díky jeho práci se zpět vrací jinak již ztracená naděje na zdravé dítě.

Podle názoru pana profesora má sterilita partnerů a z toho plynoucí prázdnota života bez dětí  souvislost s civilizačním rozvojem společnosti. Civilizace, vedle stresu, přináší  kontaminaci životního prostředí různými chemikáliemi. Do této kategorie zařazuje i prostředky na praní, mytí a čištění. V souvislosti s uvedenými přípravky vyslovil domněnku, že mají podíl na sterilitě populace, která může být způsobena tím, že se část chemikálií v podobě fytoestrogenů dostává do lidského organismu. Naznačená hypotéza je velmi závažná a stojí za to se nad ní hlouběji zamyslet a pokusit se ji otestovat.

Fytoestrogeny jsou látky rostlinného původu, které svým biologickým účinkem fungují stejně jako ženské pohlavní hormony - estrogeny. Nejúčinnější z přirozených hormonů je 17-β-estradiol,  nejsnáze přístupný redukcí dalšího  hormonu estronu.  Přirozené hormony - estrogeny jsou  chemicky charakterizovány aromatickým jádrem a fenolickou hydroxylovou skupinou na C-3, což názorně ukazuje příklad vzorce již zmíněného estronu.

estron

Biologická, řekněme estrogenní účinnost, však není příliš strukturně specifická. Je známo mnoho sloučenin připravených synteticky, které mají podobné účinky jako estrogeny, ale z hlediska molekulární stavby nemají s nimi vůbec nic společného. Mezi nejznámější patří  Agostilben, což je trans-4, 4´-dihydroxy- α,β-dietyl-stilben:

Agostilben

Prostředky na praní  představují složitou směs sloučenin různých typů a funkcí. K tomu, aby jakákoliv sloučenina mohla projevit své biologické účinky, musí být pro daný organismus dostupná. Pomineme-li potravinový řetězec, jsou pro organismus dostupné všechny látky schopné transportu, které zůstávají v prádle. Z tohoto pohledu do popředí vystupují především barviva.

Opticky zjasňující prostředky jsou v podstatě barviva sloužící především k tomu, aby se ještě více zvýraznila bělost prádla. Příkladem je 1,3-difenylpyrazolin:

1,3-difenylpyrazolin

Používá se k bělení vlny, polyamidových vláken  apod. Pro polyester nebo polypropylen jsou vhodné deriváty bis-benzoxazolu:

deriváty bis-benzoxazolu

Na bělení bavlny, vlny nebo polyamidu se nejčastěji používá derivátů kyseliny 4,4´-bis-(triazinylamino)-stilben-2,2´-disulfonové.

kyselina 4,4´-bis-(triazinylamino)-stilben-2,2´-disulfonová

Z pohledu testované hypotézy je patrně tato látka nejzajímavější z celé skupiny. Název již napovídá, že je derivátem stilbenu. Na druhé straně ovšem není možné tvrdit, že všechny deriváty stilbenu jsou nositeli estrogenních vlastností. Navíc, nutnou podmínkou k využití barviva, je pevná vazba na vlákno. Ta prakticky znemožňuje migraci, tím dostupnost  pro organismus, a proto není možné očekávat biologický účinek.

Z tohoto úhlu nelze nalézt žádnou oporu, byť jenom pro domněnku, že může dojít k expozici organismu. Konec konců to potvrzuje i celá řada studií souvisících s barvením vláken.

Problém však je v tom, že v podstatě se všechno opírá pouze o vlákno nutno podtrhnout o čisté vlákno, tedy bez inkrustace.

V případě inkrustované tkaniny však veškeré argumenty proti hypotéze visí na velmi tenkém vlákně. Inkrusty ( cizorodé v podstatě anorganické sloučeniny pocházející z pracovních lázní na praní) prolínají  vlákna. Jakými silami jsou potom poutána například barviva, jakými chemickými přeměnami mohou na povrchu inkrustů procházet jednotlivé komponenty pracovních lázní, je velmi složitá otázka a vzhledem k variabilitě chemické podstaty inkrustace asi v obecné rovině obtížně řešitelná.

Zcela jistě jednodušší je zbavit prádlo inkrustací a odstranit tak potenciální, byť třeba hypotetický, rizikový faktor. V každém případě to určitě to prospěje prádlu. Jestli, třeba jenom trošičku, to napomůže i k vyplnění té nejkrásnějšího lidské touhy, je otázkou výzkumu, shromažďování poznatků a testování hypotéz.


Doporučujeme