Průmyslová soustava modulů Don Industry

Základní východiska technologie jsou určována charakterem síly, kterou je špína poutána na vlákno prádla. Podrobněji je tato problematika vysvětlena v článku "O praní a špíně". Realizace technologie proto nespočívá pouze v dodání složky pracovní lázně, ale určení efektivního složení pracovních lázní pomocí definovaných, nastavitelných parametrů ovlivňujících celý proces praní. Tuto službu zajišťuje dodavatel našich prostředků ve spolupráci s laboratořemi výzkumného a vývojového centra.

Nedílnou součástí technologie jsou tak metody a prostředky k průběžné kontrole dodržování určeného složení a tím i působení lázní, které určuje kvalitu vyprání.

Kvalita vyprání prádla je sledována na základě norem, které vycházejí z jednoznačně měřitelných veličin. O kvalitě vyprání se proto může kdykoliv přesvědčit nejenom uživatel technologie, ale i prádla. Jádro technologie tak v podstatě tvoří popis nastavení a udržování příslušných parametrů mezi složením lázně a kvalitou praní. Jejich aktualizaci zajišťuje dodavatel prostředků na praní

Složky lázní na praní užívané v rámci bezfosfátové a bezsilikátové technologie lze rozdělit do tří základních skupin:

1. Složky odstraňující rezidua

Rezidua obsažená v prádle představují pozůstatky  předchozích  pracovních lázní ulpívající na vlákně. Podle chemické podstaty se dělí na organická a anorganická rezidua nebo také inkrustace. Tato problematika je přiblížena v článku "Inkrustace".

Deinkrustační moduly:

2. Složky k odstranění nechemicky vázané špíny

Principy praní nechemicky vázané špíny na prádle jsou přiblíženy v článku "Praní prádla a termodynamika". Náhradou fosfátů a silikátů se zabývá článek "Geminini nahrazují fosfáty silikáty v pracovní lázni".

Moduly na praní:

3. Moduly na odstranění chemicky vázané špíny

Chemicky vázaným nečistotám zase věnuje pozornost článek "Jemné gemini nahrazují reaktivní chemikálie".

K podrobnějšímu seznámení s charakteristikou jednotlivých složek postačuje kliknout na její název.

Nastíněný pohled na technologickou podstatu praní umožňuje vytváření řady kombinací. Jednotlivé moduly lze proto tak chápat jako součásti stavebnice, která umožňuje optimalizovat proces jak z hlediska nákladů na prostředky na praní, tak spotřeby vody a tím také energie, stejně tak jako z hlediska technicko-strojního vybavení, ale také i dopadu na zatěžování odpadních vod a životní prostředí. Jako vysoce efektivní se ukazuje kombinace modulů do tzv. Packetu. Touto cestou se minimalizuje vliv lidského faktoru na navažování jednotlivých modulů. Packet se přímo celý aplikuje do prací lázně. Výhody jsou zcela zřejmé každému, kdo se v dané problematice pohybuje. Navíc, dávkování formou paketů přenáší odpovědnost za složení lázně zcela na dodavatele. Je to další možnost přispět k efektivitě technologie, průhlednosti vztahů a také ochraně životního prostředí. Problematice životního prostředí se věnuje článek "Prostředky na praní. mytí a čištění z obnovitelných zdrojů" a také stať "Životní prostředí a bezfosfátové prostředky řady DON".


Doporučujeme