Životní prostředí a bezfosfátové prostředky na praní řady DON

Obsah živin ve vodních nádržích a ve vodních tocích je ovlivňován řadou přirozených procesů i činností člověka, jejichž důsledkem je eutrofizace vod. Je to přirozené i umělé obohacování vod živinami, které způsobují pronikavé změny chemicko - fyzikálních vlastností vody i biologického režimu vodních ekosystémů. V posledních desetiletích se projevuje všeobecná akcelerace procesu eutrofizace, zejména vlivem rostoucího přísunu biogenních prvků odpadními vodami ze sídlišť, z průmyslu i zemědělské výroby. Začíná převažovat indukovaná antropická eutrofizace, která je průvodním jevem rozvoje civilizace. Tato změna způsobuje akceleraci produkce fytoplanktonu a to až do takové míry, že dochází k masovému rozvoji sinic a řas, vzniku zápachu vody, deficitu kyslíku, zahnívání biomasy, hynutí ryb, prudce se zhoršuje jakost vody, apod. Za hlavní limitující živinu je považován fosfor. Pronikavý růst živin v mnoha případech ohrožuje kvalitu užitkové vody a surové vody určené k úpravě na vodu pitnou.

Způsobů snížení negativního eutrofizačního vlivu je mnoho, mezi velmi účinné patří eliminace dodávky nutrientů - např. stopového prvku fosforu (lépe sloučenin fosforu). Fosfor je v současné době dotován do povrchových vod z bodových zdrojů, což jsou výtoky z ČOV, ze sídlištních aglomerací, apod. a plošných zdrojů, jako je zemědělství. Bohužel, fosfor se na rozdíl od organického znečištění nebo přebytků dusíkatých sloučenin v odpadních vodách odstraňuje velmi těžko i při dobře fungující ČOV a pokud není v ČOV přizpůsobena technologie biologického čištění tak, že dochází k selektivnímu biologickému jímání fosforu anebo ČOV má chemický stupeň srážení, dochází prakticky k vyplavování sloučenin fosforu do recipientu. Z toho plyne,že je nezbytné odstranit prvotní příčinu a to snížit koncentrace chemických sloučenin s obsahem fosforu v odpadních vodách. Jednou z cest je hledání řešení v oblasti průmyslového prádelenství.

Na základě dohody firem Ing. Kostkan - JAKO - Kutná Hora a LUPRA, spol. s r.o. - organizační složka Luhačovice vznikl projekt, jehož cílem bylo prověřit názory, že bezfosfátové prací prášky v podmínkách průmyslového praní nelze nahradit a hledat náhradu fosfátů v pracích prášcích. Funkce polyfosfátu je v lázni popisována na modelu iontoměniče, dokáže zabránit vyvločkování nerozpustných látek, stejně tak jako dobře rozpustit vysrážené vápenaté mýdlo. Polyfosfáty však vodou hydrolyzují, příčin je více, katalyzátorem je i vápník a hořčík, z těchto důvodů se provádí změkčení vody iontoměniči. Fosforečnan vápenatý, který je konečným produktem části polyfosfátů v lázni na praní je ve vodě prakticky nerozpustný a představuje obvyklou složku anorganických nečistot vyloučených v prádle. Je vedle křemičitanů příčinnou vysoké prašnosti prádla, která je nebezpečná nejenom pro uživatele, ale taky i pro zaměstnance prádelen. Hledalo se optimální východisko, jak nahradit polyfosfáty a silikáty pracovní lázni a byly využity vlastnosti polyglykosidů k zajištění koloidního charakteru prací lázně. Další základní předností je vedle vysoké účinnosti snadná biologická odbouratelnost a původ z obnovitelných zdrojů. Naznačený princip je základnímstavebním kamenem prostředků na praní řady DON.

Podle oficiálních rozborů na výstupu  hlavní pracovní lázně z pračky je obsah fosforu pouze 0,8 mg.lt 1 Současně mohly být odpojeny úpravny vstupní vody (iontoměničové stanice) a odpadní vody splňují všechny další předepsané limity. Po více než dvouletých praktických zkušenostech z prádelny nemocnice Šternberk a LUPRA, spol. s r.o. - organizační složka Luhačovice, které slouží jako referenční prádelny, lze konstatovat, že dosažené výsledky jednoznačně ukazují, jsou glykosidy jsou cestou k náhradě polyfosfátů a nepředstavují riziko ani pro uživatele prádla a zdraví zaměstnanců prádelen, ani pro životní prostředí.

Základním principem ochrany životního prostředí jako celku a jeho jednotlivých částí, což v našem případě jsou povrchové vody a vodní ekosystémy a současně zavedení principu udržitelného rozvoje, je zavedení účinných opatření přímo u zdroje. Aplikace nových prádelenských metod a nových systémů praní je progresivní metodou, která splňuje záměr snižování koncentrace sloučenin fosforu v odpadních vodách průmyslového prádelenství.

Autoři:

RNDr. Stanislav Novák, environmentální poradce

Miroslav Studeník, LUPRA s.r.o. - organizační složka


Doporučujeme