O nás

Program společnosti

V průběhu 20. století vzrostala podle Evropské agentury pro životní prostředí světová ekonomika více než šestsetpadesátkrát. Obdobnou měrou zesílil tlak na ekologickou kapacitu 
Země. Důsledky lidského hospodářství tak přerůstají síly přírody, které až dosud určovaly fungování základních systémů jakým je světový vodní cyklus, klima, stratosférická ozonová vrstva, biologická rozmanitost apod., tedy zkrátka všeho, co vymezuje životní podmínky člověka, jako živočišného druhu na planetě Zemi…

Filozofický základ rozvoje ekonomiky a společnosti tak sice umožnil zvláště v průběhu posledních dvou století rozvoj ekonomiky, avšak za cenu porušování globální ekologické rovnováhy Země. Lidstvo se patrně poprvé v historii vlastního rodu a svojí zásluhou ocitá na prahu svého sebezničení.
Tento stav není odrazem myšlenkové bídy dané doby, ale je důsledkem a současně svědectvím o mravní a morální úrovni lidského společenství, je dokladem obsahu obecných měřítek všeho, čemu lidé své doby přisuzovali hodnotu. Obsahové a společenské vymezení  hodnot tak formovalo rámec a obsah nejenom vzájemných mezilidských vztahů, ale také vztahů k vlastnímu okolí a k přírodě jako celku. Obsahové a společenské vymezení se však  stalo také určující pro způsob vytváření a dalšího využití hodnot nových. Tím byly v podstatě určeny kvalitativní stránky úrovně technologií k zajištění rozvoje průmyslu. Jako výsledkem celého procesu se jeví intenzifikace a zdokonalování expluatace přírody za účelem přeměny přírodního bohatství na hodnoty určené měřítky dané doby a to i za cenu vlastního sebezničení.  
Každý určitě chápe, že něco není v pořádku. Ale to samo o sobě nestačí. Je třeba určit
východiska. V roce 1983 Organizace spojených národů  ustanovila komisi, která měla za úkol pokusit se nalézt cestu k dalšímu, trvale udržitelnému vývoji lidstva. V té době byly učiněny 
i první definiční pokusy trvale udržitelného rozvoje. Obvykle bývá citována věta:
„Trvale udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby.“
Od roku 1983 se definice stala komplexnější a k zajištění trvale udržitelného rozvoje byla zpracována celá řada dokumentů a legislativních opatření.
Společnost DonGemini s.r.o. si vytkla za cíl zapojit se do tohoto celosvětového úsilí tím, že přispěje k odstranění negativního dopadu fosfátů, silikátů a jiných reaktivních chemikálií na životní prostředí a zdraví člověka, tím že uvádí na trh a podpoří výzkum prostředků na praní, mytí a čištění bez těchto nebezpečných složek. Funkce fosfátů, silikátů a zeolitů byly v prostředcích na praní mytí a čištění nové generace řady DonGemini nahrazeny biologicky odbouratelnými látkami, které navíc posilují účinky praní a čištění. Prostředky vyvinula skupina českých odborníků na základě nejnovějších poznatků fyzikální a koloidní chemie. 
Nové principy jsou patentovány. Dosahuje se jimi kvalitativně lepšího účinku oproti klasickým postupům, už jenom proto, že neobsahují sloučeniny, které jsou schopné se vázat na bavlněná vlákna prádla a ještě vést k nebezpečnému znečišťování odpadních vod. 
Základní výhody bezfosfátové a bezslikátové technologie ošetřování prádla tak spočívají ve zkvalitnění výsledku praní a v nižší amortizaci prádla, minimalizaci negativního dopadu prádelenství na životní prostředí a zdraví člověka. Klesají náklady spojené s čištěním odpadních vod, což se dle legislativy EU příznivě dotýká daňových poplatníků, tedy každého občana  v daném regionu. Realizací bezfosfátové a bezsilikátové technologie dochází k úspoře nákladů spojených s praním prádla. 
Bezfosfátovou a bezsilikátovou technologií jsou postupně odstraňovány zbytky fosfátů a silikátů vázaných jak na prádle, tak v pracích strojích. (eincrustation). Tím dochází k regeneraci původních vlastností vláken, což je podstatou zlepšování kvality praní a prodlužování životnosti prádla.  
Regenerací vláken se snižuje prašnost prádla a tím i riziko trvalé expozice uživatele sloučeninami např. na bázi stilbenu, tedy sloučeniny estrogenní povahy (ženský pohlavní hormon) a jinými nebezpečnými chemikáliemi. Zkušenosti ukazují, že prodloužení životnosti prádla je dvojnásobné, oproti fosfátovým technologiím. Z praktických provozních poznatků vyplývá, že náklady spojené s prostředky na praní klesají úměrně s mírou regenerace vláken.    
Naznačená bezfosfátová a bezsilikátová technologie nevyžaduje separátní úpravu napájecí vody.

 


Doporučujeme