Publikace


Příspěvek ke studiu snižování koncentrace nutrietů v povrchových vodách

Účelem příspěvku je podělit se o zkušenosti z monitoringu fosforu v oblasti nádrže Lipno a zamyslet se nad některými aspekty získaných výsledků, ale také nastínit některé pohledy na možná alespoň parciální východiska, která s minimálními náklady mohou vést k dílčímu ozdravění povrchových vod.

Praní prádla jde i bez fosfátů a silikátů!

Za velmi významné označilo MŽP ČR dodržení dobrovolné dohody Českého sdružení výrobců mýdla, čistících a pracích prostředků a MŽP ČR z roku 1995 , jehož hlavním efektem bylo prolomení mýtu, že bez fosfátů se dobře vyprat nedá. V posledních letech se v našich obchodech postupně začaly objevovat bezfosfátové prostředky na praní od předních výrobců.

Čisté povodí Svratky

Omezení přemnožených sinic v přehradních nádržích Brno a Vír na řece Svratce.

Motto:  Kvalita a ochrana vod je důležitou národní a mezinárodní prioritou danou    
Zákonem o vodách ČR (254/2001 Sb.)  a Rámcovou směrnicí o vodní politice EU (2000)

Přehradní  nádrže Brno a Vír na řece Svratce v povodí Moravy  jsou zasaženy rozvojem sinic, Brněnská již v masovém stadiu. Neustálý přísun znečistění zejména ze zdrojů komunálních, průmyslových a zemědělských z  povodí  má za následek nadbytek živin  v nádržích, který rozvoj sinic způsobuje – hlavně  fosfor. Zejména u Brněnské je zřejmé i značné vnitřní zatížení – živiny obíhají i uvnitř nádrže.  Sinice jsou velmi odolné a na prostředí nenáročné cyanobakterie, produkující mimo jiné i toxické látky, jež mohou ohrozit zdraví člověka.


Prostředky na praní, mytí a čištění z obnovitelných zdrojů

K hospodářskému rozvoji společnosti je nutné zachování zdravého lidského rodu. Obojího lze dosáhnout jen za podmínek zachování přírodní rovnováhy. Tím, že lidstvo škodí přírodě, si může přivodit krátkou, a proto domnělou prosperitu. Ve skutečnosti si pouze podřezává větev, na které ve své evoluci stojí. Některá východiska můžeme alespoň v náznaku ukázat na příkladech dnes již tolik diskutovaných prostředků na praní, mytí a čištění.

Polemika

V článku Malý zlínský ráj ( Česká hlava - Svět vědy, ročník I, číslo 9/2003, str. 29-31) se pan prof. MUDr. L. Pilka DrSc. podělil s čtenáři nejenom o svůj životní příběh, nezdolný optimismus, názory vědce světového formátu, ale i skromnost a lidskou dobrotu, která je vlastní jenom velikánům. Tím nejkrásnějším posláním člověka je pomáhat druhým. Pan profesor se svým týmem napravuje selhání přírody a naplňuje tak smysl i poslání rodiny. Díky jeho práci se zpět vrací jinak již ztracená naděje na zdravé dítě.

Praní prádla a termodynamika, vycházíme z podstaty poznání přírody

Obvyklá a zcela vžitá činnost inspiruje jen málo lidí k zamyšlení. Pro většinu se stává samozřejmostí. Přestávají proto vnímat souvislosti a postupně zapomínají principy, které určují výsledek činnosti. Člověk tak ochuzuje sám sebe, dostává se do obtížné situace, protože ztrácí schopnost rozlišit co vlastně možné je a co není. V tomto rozhodovacím procesu mu potom nezbývá nic jiného než se opřít o názor většiny. O možnosti, či nemožnosti jevu však nerozhodují ani mediálně známé osobnosti a nebo dav, ale přírodní zákony.

Gemini nahrazují fosfáty a silikáty v pracovní lázni

Čistota není jenom běloskvoucí prádlo, je to i křišťálová voda, svěží vzduch, zelené louky a lesy. Asi není daleko doba, kdy vyprávění o koupeli v čisté jezerní vodě bude znít jako pohádka. Pohádky se nerozlučně váží s dětstvím a dětství končí v okamžiku, kdy člověk pozná, že život není pohádka, tedy v momentu, kdy zlo vítězí nad dobrem, smrt nad životem. Dbejme toho, aby pohádky našim dětem a vnukům vydržely co nejdéle. Hledejme zlé džiny, které jsme sami vypustili a nyní nám pustoší to nejcennější - životní prostředí. Příběh o jednom takovém džinovi budu vyprávět a věřte - není to pohádka.

Jemné gemini nahrazují reaktivní chemikálie v pracích prostředcích


O praní a špíně

Mýdlo lidé znají několik tisíc let. Je běžnou součástí každodenního života. Co však je podstatou té nevšední užitné hodnoty mýdla, která spočívá v převádění obtížně rozpustných látek do vodného roztoku. Cizím slovem se tento jev nazývá solubilizace. Solubilizace tvoří také základ praní prádla. Podstata solubilizace je lidem známá tak sto až sto padesát let.

Inkrustace prádla

Prádlo provází člověka po celé cestě jeho životem. Stalo se tak součástí lidské kultury a znakem civilizace. Kulturní úroveň společnosti a její rozvoj proto charakterizuje také mimo jiné i prádlo. Nejde jenom o střih či materiál, který je obvykle výslednicí módních trendů, ale také o údržbu prádla. Do této kategorie patří především praní, barvení, čištění a krejčovské opravy. Společenský rozvoj se proto odráží nejenom v materiálech, ze kterých je prádlo zhotoveno, ale samozřejmě i v technologických postupech a prostředcích jeho údržby.

Při výběru prádelny dejte na první dojem

Mnoho lidí je z nejrůznějších důvodů nuceno spoléhat na služby velkých prádelen, kam si své prádlo přinesou a ve stanovený termín je obdrží zpět čisté a vyžehlené. Zdálo by se, že volba prádelny bude především záviset na vzdálenosti od domova, ne vždy je ovšem toto pravidlo tím nejvýhodnějším. Prádelnictví je služba jako každá jiná a za své peníze by její zákazník měl obdržet to nejlepší. 'Domníváme se, že čisté prádlo je spíše výrobkem než službou, protože to, co je čisté prádlo, lze podle určitých pravidel poměrně snadno stanovit. V našich provozovnách například platí tyto limity - vyprané prádlo musí obsahovat méně než dvě procenta inkrustací (anorganických usazenin z prací lázně zachycených na struktuře látky, které způsobují její šednutí - pozn. red.), méně než 0,1 procenta organických nečistot a u bílého prádla je to pak vyprání přinejmenším na 98 procent bělosti vůči standardu,' tvrdí Miroslav Studeník, ředitel velkoprádelny Lupra na Moravě.

Životní prostředí a bezfosfátové prostředky na praní řady DON

Obsah živin ve vodních nádržích a ve vodních tocích je ovlivňován řadou přirozených procesů i činností člověka, jejichž důsledkem je eutrofizace vod. Je to přirozené i umělé obohacování vod živinami, které způsobují pronikavé změny chemicko - fyzikálních vlastností vody i biologického režimu vodních ekosystémů. V posledních desetiletích se projevuje všeobecná akcelerace procesu eutrofizace, zejména vlivem rostoucího přísunu biogenních prvků odpadními vodami ze sídlišť, z průmyslu i zemědělské výroby. Začíná převažovat indukovaná antropická eutrofizace, která je průvodním jevem rozvoje civilizace. Tato změna způsobuje akceleraci produkce fytoplanktonu a to až do takové míry, že dochází k masovému rozvoji sinic a řas, vzniku zápachu vody, deficitu kyslíku, zahnívání biomasy, hynutí ryb, prudce se zhoršuje jakost vody, apod. Za hlavní limitující živinu je považován fosfor. Pronikavý růst živin v mnoha případech ohrožuje kvalitu užitkové vody a surové vody určené k úpravě na vodu pitnou.

Čištění a údržba ochranných a pracovních oděvů

Znečištění ochranných oděvů je závislé na charakteru provozů, kde jsou používány. V rámci manipulace se znečištěnými oděvy a nebo při čištění oděvů jsou nečistoty, mnohdy nebezpečné, přenášeny do okolního prostředí. Často také dochází k jejich pronikání do odpadních vod. Podle charakteru lze nečistoty rozdělit do několika základních skupin. Vedle prachů tvořených rzí, zeminou nebo jiným materiálem jsou pracovní oděvy nasáklé různými kapalinami jako jsou oleje, ropné produkty, mazadla apod. Odstranění těchto pestrých směsí nečistot představuje značný problém. Praní oděvů, jako jsou montérky, vyžaduje poměrně složité pracovní lázně, které jednak obvykle poškozují praný materiál a ohrožují životní prostředí.

Příspěvek ke studiu využití ozonu vprádelenské technologii.

Využití ozonu v prádelenské technologii je myšlenka poměrně stará. Od myšlenky k provozní realizaci je však cesta složitá a někdy i velmi dlouhá. Ozon je toho příkladem. Chemie vodného roztoku ozonu není zdaleka tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ještě složitější je působení ozonu a jeho vliv na vlastnosti soustavy asociativních koloidů. Poznání a pochopení tohoto vlivu je předpokladem jeho využití v prádelenské technologii.

Contribution to the study of utilization of ozone in laundry technology Ing. Jan Kostkan

Utilization of ozone in laundry technology is a relatively old idea. However, the way from an idea to operational implementation is complicated and sometimes very long. Ozone is an example of this. Chemistry of ozone aqueous solution is not by far so simple as it could seem at the first sight. Acting of ozone and its effect upon properties of a system of associative colloids is even more complex. Knowledge and understanding of this effect is a prerequisite of its utilization in laundry technology.

Čistota prádla pod mikroskopem

Pro většinu lidí je praní prádla tak samozřejmou činností, že se nad ní ani nezamýšlí. Pod dojmem mediálních reklam musí být bílá běloskvoucí a nebo bělejší, aby prádlo bylo čistější.

Otázka je zda takovéto hodnocení vypraného prádla je postačující. Na vyprané prádlo užívané ve zdravotnictví jsou kriteria poněkud přísnější. Podle Vyhl. č. 440/2000 Sb. prádlo nesmí obsahovat  zbytky prostředků na praní a dezinfekce. Dodržování této zásady by mělo být samozřejmostí především v případě kojenecké a dětského prádla. Bohužel zkušenosti ukazují, že tomu tak není. Různé  problémy u dětí, vyrážky, respektive alergie souvisící s prostředky na praní jsou celkem častým problém, a proto snad stojí za to věnovat této otázce trochu pozornosti z poněkud jiného úhlu pohledu, než tomu bývá v mediálních reklamách obvyklé.

Příspěvek ke studiu problematiky vzniku žlutých skvrn na prádle.

Tímto příspěvkem reaguji na článek Ing, Zdeňka Kadlčíka z června tohoto roku o názvu Diskutujeme ke žlutým skvrnám. K článku lze podotknout, že žluté skvrny na prádle nejsou ryze český problém. Vyskytují se v prádelnách v Německu, Itálii, Španělsku, Rusku, stejně tak jako i ve Spojených státech. Je zarážející, že ve světové prádelenské literatuře je jim věnována zcela nezaslouženě jen okrajová pozornost. Výjimku snad představují materiály z amerického žurnálu Laundry Today. Jejich vznik je zde dáván do souvislostí obvykle se železem a nebo tzv. sekundární karbonizací..

Technologie praní v ozonem sycené lázni

Podstata účinků ozonem sycené vody Koncentrace ozonu ve vodě je dostatečná k dezinfekčním vlastnostem, ale není tak vysoká, aby poškozovala vlákno prádla a vedla k nežádoucí emisi ozonu do prostředí Ozon rozpuštěný ve vodě utváří již při pokojové teplotě s některými tenzidy klastry. Tento komplex efektivněji proniká do vlákna a tím uvolňuje z něho nečistotu.

Předndáška na mezinárodní konferenci Interclean 2008

Praktické zkušenosti s ozonem v technologii praní prádla Ing. Jan Kostkan Tématem přednášky je přiblížení našich praktických zkušeností a výsledků s ozonovou technologií praní. Úvodem si dovolím několik poznámek o ozonu. Ozon je sloučenína kyslíku, která má sumární vzorec O. Obvykle se připravuje působením tichého výboje na proud kyslíku v trubici. Reakce je rovnovážná a maximální konverze kyslíku na ozon je 14%. Ozon je o 50 % silnější oxidant než chlor. Antimikrobiální účinky na patogenní bakterie se projevují již při koncentraci 0,05 ppm. Současná nejvyšší přípustná koncentrace ozonu na pracovišti je 0,2 mg/m. Ozon je ve studené vodě desetkrát rozpustnější než je kyslík.

Biologická kontaminace prádla

Následující příspěvek je motivován zneklidňujícími zprávami o prodeji biologicky kontaminovaných a tím zdravotně závadných potravin některými nadnárodními obchodními řetězci. Na listeriózu zemřelo v České republice novorozené dítě. Po této zprávě v televizním programu následovala reklama se sborem tučňáků,. kteří nad krabicí prášku na praní se svítivým nápisem ICE pěli ódu na zářící čistotu prádla praného při nízkých teplotách. Běloskvoucí čistota prádla, hygienická čistota a vedle toho červi v paštikách a listerióza – zvláštní kokteil, ze kterého jde strach.

Výsledky hodnocení účinnosti ozónové technologie při praní prádla


Odborné posouzení dokumentace terénního pokusu praní prádla ozónovou technologií


Doporučujeme